Skadedyrlaboratoriet


HUSMIDE

Husmiderne (Glycyphagus domesticus) er meget små  hvide dyr. De største af dem bliver kun 0,7 mm lange. Det kan være svært at få øje på dem enkeltvis, og man lægger ofte først mærke til dem, når de findes i stort antal. Husmider kan nemt forveksles med andre mider som f.eks. melmider og lagermider.

Biologi og skade

Husmiderne er svampeædere og lever af at afgræsse de svampe, der findes på steder med høj fugtighed. I vore boliger kan husmiderne bl.a. leve på fugtige vægge eller i møbler. Selv i rum, hvor fugten ikke mærkes umiddelbart, kan man f.eks. finde dem bag møbler, der står tæt op mod dårligt isolerede vægge. De findes også i kornlagre, fuglereder, bistader, ost, fugtig halm og mange andre steder.

Husmiderne foretrækker høj luftfugtighed (80-90%) kombineret med en tilpas høj temperatur (23-25oC). Under de rette betingelser kan husmiderne optræde i et enormt stort antal. Enkeltvis er husmiderne harmløse. De bliver som regel først generende i det øjeblik, der er så mange, at man lægger mærke til dem. Nogle mennesker er dog overfølsomme for husmider og får snue eller astmaanfald, når de kommer ind i et rum, hvor der lever husmider.

Forebyggelse og bekæmpelse

Forekomst af husmider undgås bedst ved at sørge for  at luftfugtigheden i beboelsen ikke overstiger 60%.

Husmider, der i millionvis spreder sig ud over vægge, gulv, loft og indbo er tegn på alt for høj fugtighed i beboelsen. Miderne bekæmpes ved, at man nedsætter rumluftens fugtighed til 60% eller derunder. Ved så lav fugtighed vil de fleste mider dø i løbet af få minutter. En del af dem vil kunne overleve i en form for dvale. Det har ikke den store betydning, da miderne i dette stadium er ubevægelige. Efter nogle måneders ophold i tør luft vil disse mider også gå til grunde.

For at få nedsat luftfugtigheden i beboelsen tilstrækkeligt til, at miderne bekæmpes effektivt, kan det være nødvendigt at konsultere en bygningssagkyndig (f.eks. en arkitekt eller ingeniør). En sagkyndig kan vejlede om, hvordan man kan få rummenes benyttelse, udluftning, isolering og opvarmning til at fungere bedre sammen. Da disse foranstaltninger kan tage tid, bør man også gøre noget for at få bekæmpet miderne her og nu.

Møblerne bør rykkes væk fra væggene, så luften frit kan passere. Sæt varme på (jo mere, des bedre), og lad vinduet stå på klem i nogle få dage. Det virker på den øjeblikkelige situation, men på længere sigt vil miderne blive ved med at komme igen og igen, indtil rummet er helt tørt. I det omfang, der er behov for det, kan man støvsuge, tørre støv af og feje, men at fjerne alle miderne ved rengøring er en håbløs opgave. Gulvvask bør undgås i denne periode, da det giver miderne endnu bedre betingelser.

Bekæmpelse med kemiske midler er uden virkning.

August 2003