Skadedyrlaboratoriet


PELSKLANNER

Den voksne pelsklanner (Attagenus pellio) er en bille på ½ cm's længde. Den er ensfarvet sort bortset fra to hvide pletter midt på dækvingerne. Larven bliver op til 1 cm lang, er brun og lådden og har en karakteristisk penselformet hårdusk i bagenden. Larven kan nemt for­veksles med den brune pelsklannerlarve, der er mere almindelig inden døre.

 

 

Pelsklanner

 
 

  Foto:SSL

Den voksne pelsklannerbille er ca. ½ cm lang i naturlig størrelse. 

 

Biologi og skade 

Pelsklannere kan træffes overalt i det fri, og i som­mer­tiden kan de voksne biller ofte findes på blom­strende planter, hvor de æder pollen og nektar. Hunnen lægger sine 50-100 æg i muse- eller fuglereder. Larverne lever af fjer, hår eller andet affald, som findes i rederne. Larverne kan inden døre optræde som skadedyr i uldne tekstiler, natursilke, skind, pelsværk, udstoppede dyr og insektsamlinger.

Både billerne og de meget aktive larver kan fra fugle­reder på huset vandre ind i beboelsen. Da de voksne biller flyver godt, kan de også komme ind ad åbent­stående vinduer og døre. I huset kan hunnerne lægge  æg i uldne tekstiler, eller hvor som helst der findes føde for larverne. Det kan være i gulvrevner, langs fodpaneler, i bunden af klædeskabe og lignende steder, hvor uldfnug og andet organisk materiale samler sig.

I løbet af sin udvikling gennemgår larven en række hudskift, inden den gennem et puppestadium forvandles til den voksne bille. De tomme larvehuder vil hyppigt røbe dyrenes tilstedeværelse. Den voksne bille kan ikke leve af de samme materialer som lar­verne - men som nævnt af blomsterstøv og nektar.

Bekæmpelse og forebyggelse

Pelsklannere kan forvilde sig inden døre, og fund af en­kelte biller er som regel uden betydning. De kan blot be­trag­tes som tilfældige gæster. Optræder de hyp­pigt eller i større antal, og ser man skader på tekstiler, kan det være nødvendigt at foretage en egentlig bekæm­pelse.

Grundig rengøring med en støvsuger i skabe, skuffer, langs paneler  samt i revner og sprækker ved gulv og loft er det første, som man bør foretage sig. Til forebyggelse og bekæmpelse af angreb i tekstiler anvendes de samme metoder som mod klæde- og pelsmøl. Det vil i første række sige, at tingene rengøres grundigt ved at banke, børste, vaske, fryse, støvsuge eller rense dem. Til uldne tæpper kan et af de anerkendte flydende mølmidler, der indeholder permethrin, bruges til beskyttelse og bekæmpelse.

Stammer dyrene fra fugle­reder på huset, bør rederne fjernes, når fuglene er færdige med at yngle. Herefter kan man evt. pudre med et insektpudder på loftet mod tagkanten, i hulrum bag indbyggede skabe, bag værel­ser med skråvæg og i skunkrum, m.m.

December 2002